pkk223-3大肠杆菌表达载体说明

大肠杆菌表达载体,载体介绍,载体图谱,载体应用,载体序列

pkk223-3

编号  

北京华越洋生物VECT5410  

载体名称  

pkk223-­‐3  

 

pkk223-­‐3载体基本信息  载体名称:  pkk223-­‐3  质粒类型:  大肠杆菌表达载体  高拷贝/低拷贝:  -­‐-­‐  启动子:  -­‐-­‐  克隆方法:  多克隆位点,限制性内切酶  载体大小:  4586  bp  5'  测序引物及序列:  -­‐-­‐  3'  测序引物及序列

pkk223-3大肠杆菌表达载体说明

:  -­‐-­‐  载体标签:  -­‐-­‐  载体抗性:  Ampicillin  筛选标记:  -­‐-­‐  备注:  -­‐-­‐  稳定性:  -­‐-­‐  组成型:  -­‐-­‐  病毒/非病毒:  非病毒    

pkk223-­‐3载体质粒图谱和多克隆位点信息  

 

pkk223 3大肠杆菌表达载体说明相关文档

最新文档

返回顶部