汉语拼音声母韵母组合表

韵母\声母 无 a a o e i u v ai ao an ang ou ong ei er en eng iu ie in ing ia iao ian iang iong ui un/vn ua uai uan uang uo ve o e

b ba bo bi bu pa po pa pu pai

p ma

m fa fo mo me mi mu mai mao man mang mou mei men meng miu mie min ming miao mian

f da de di du gai fan fang fou fei fen feng

d ta te ti tu tai

t na ne ni nu nai

n la le li lu lai

l

fu

ai ao an ang ou ei er en eng

bai bao ban bang

pao pan pang pou pei pen peng pie pin ping piao pian

dao dan dang dou dong dei den deng diu die ding dia diao dian

tao tan tang tou tong tei

nao nan nang nou nong nei nen neng niu nie nin ning niao nian niang

lao lan lang lou long lei

bei ben beng bie bin bing biao bian

teng tie ting tiao tian

leng liu lie lin ling lia liao lian liang

dui dun

tui tun nun lun

duan duo

tuan tuo

nuan nuo nve

luan luo lve

汉语拼音声母韵母组合表

Word文档免费下载Word文档免费下载:汉语拼音声母韵母组合表 (共3页,当前第1页)

你可能喜欢

  • 小学汉语拼音字母表卡片
  • 小学一年级汉语拼音练习题下载
  • 拼音练习题一年级
  • 常用汉字拼音
  • 拼音描红
  • 幼儿描红一年级字表158字
  • 语文一年级上册汉语拼音题
  • 巧记汉语拼音口诀大全

汉语拼音声母韵母组合表相关文档

最新文档

返回顶部